22/06/2022

Histriyonik Kişilik Bozukluğunun Psikodinamik ve Psikanalitik Terapisi Üzerine

Histeri, hala, öncesinde olduğu gibi “psikanalitik tedavi yöntemlerinin merkezi uygulama alanı” olarak görülse de psikanalitik literatürde histriyonik kişilik bozukluğunun tedavisi ile daha yakından ilgilenen çalışma neredeyse hiç yoktur.
22/06/2022

Histerik Karakter Nevrozundan Histriyonik Kişilik Bozukluğuna Histerinin Psikanalitik Öyküsü

Sigmund Freud ve Josef Breuer 1895’te Histeri üzerine çalışmaları yayınladıktan sonra, 19. Yy.’ın ikinci yarısından itibaren nörolojik psikiyatrik alandaki yayınlara zaten geriye dönük bir bakış atmışlardı.
11/05/2022

Kolpos Arzusu, Penis Arzusu ve Kastrasyon Eylemi Ödipus Karmaşası Kuramının Genişletilmesi

Bu çalışmanın amacı, Judith Le Soldat’ın ödipus karmaşası kuramının bazı yönlerini tanıtmak ve tartışmaktır. Bu kuram, yirmi yıl öncesinde yayınlanmış olmasına rağmen halen birçok psikanalist tarafından bilinmemektedir.
11/05/2022

Zihinsel Temsillerin Özel Bir Kategorisi Olarak Bilinçdışı Fantezi/Düşlem

Bilinçdışı düşlem kavramının tarihi Freud’un 1905’te yayınladığı “Bilinçdışı” yazısıyla başlar. Freud bu çalışmada yeni klinik materyali ruhsal aparata dair geliştirdiği topografik modeline entegre etmeye çalışır.
27/06/2021

Kişilik Bozukluklarında Utanma ve Suçluluk Duygusu

Duyguların psikolojisi açısından utanma ve suçluluk duygusu birbirlerine akraba duygusal süreçler olarak kavramsallaştırılırlar. Her iki duygu, içselleştirilmiş bir sistem olarak kurallar ve normlarla ilişkiyi içerirler ve benliğin yargılanmasıyla bağlantılı değerlendirme sürecinde asli bir rol oynarlar, ki bu nedenle utanma ve suçluluk duygusu aynı zamanda benliği yansıtan ve değerlendiren duygular olarak adlandırılırlar
27/06/2021

Merkezi Nevroz Görünümü Olarak Ego-Benlik Bölünmesi

Freud’un çalışmalarını yorumlayanlar bize “psişik olayların iki ilkesi üzerine formülasyonlar”da gerçekliğin inkarı hakkındaki ilk imaların/yorumların bulunabileceğini göstermişlerdir.
27/06/2021

Utanma ve Suçluluk Duyguları ve Obsesif-Kompülsif Bozuklukta Oynadığı Roller

Bu çalışmada kuram gelişimine kısa bir bakış attıktan sonra, suçluluk duygusunun birincil nesneyle ambivalent (ikircikli) bir ilişkiden dolayı ve utanmanın ise üçüncü kişi tarafından görülmekle ortaya çıkan duygular olduğunu betimleyeceğiz. Devamında, OKB’nin psikodinamik terapisi bağlamında aktüel bir araştırma örneğinde utanma ve suçluluk duygularının tanısal evredeki rollerini sunacağız.
23/03/2021

Paranoid-Şizoid ve Depresif Konum Psikoterapi Sürecinde Değişen İşlev Düzeyleri

Yaşamın ilk ikinci, en geç dördüncü ayına kadar paranoid-şizoid konum normal bir gelişim evresidir. Normal psişik gelişimde, paranoid-şizoid evre, giderek yerini depresif konuma bırakır. Normal koşullar altında paranoid-şizoid evre varlığını sürdürmeye devam eder ya da bu organizasyon formuna bir regresyon vasıtasıyla geri döner.
09/03/2021

Kastre Edici Anneyle Kısmi Özdeşleşmenin Korunağında Erkekliği Kurtarmak

Ofisime, sıklıkla, asli problemi erkeklik üzerine dönen hastalar başvurmaktadır. Bir yandan kendi erkekliklerinde yaralanmışlardır; öte yandan erkeklikleri de açıkça göze çarpmamaktadır. Buradan hareketle aklıma Freud’un bir sözü geldi: “Erkekliği muhafaza etme çabasında (kastrasyon kaygısı), erkekliğe dair her eylemin engellendiği içsel bir direnç mevcuttur”