11/05/2022

Zihinsel Temsillerin Özel Bir Kategorisi Olarak Bilinçdışı Fantezi/Düşlem

Bilinçdışı düşlem kavramının tarihi Freud’un 1905’te yayınladığı “Bilinçdışı” yazısıyla başlar. Freud bu çalışmada yeni klinik materyali ruhsal aparata dair geliştirdiği topografik modeline entegre etmeye çalışır.
27/06/2021

Kişilik Bozukluklarında Utanma ve Suçluluk Duygusu

Duyguların psikolojisi açısından utanma ve suçluluk duygusu birbirlerine akraba duygusal süreçler olarak kavramsallaştırılırlar. Her iki duygu, içselleştirilmiş bir sistem olarak kurallar ve normlarla ilişkiyi içerirler ve benliğin yargılanmasıyla bağlantılı değerlendirme sürecinde asli bir rol oynarlar, ki bu nedenle utanma ve suçluluk duygusu aynı zamanda benliği yansıtan ve değerlendiren duygular olarak adlandırılırlar
27/06/2021

Merkezi Nevroz Görünümü Olarak Ego-Benlik Bölünmesi

Freud’un çalışmalarını yorumlayanlar bize “psişik olayların iki ilkesi üzerine formülasyonlar”da gerçekliğin inkarı hakkındaki ilk imaların/yorumların bulunabileceğini göstermişlerdir.
27/06/2021

Utanma ve Suçluluk Duyguları ve Obsesif-Kompülsif Bozuklukta Oynadığı Roller

Bu çalışmada kuram gelişimine kısa bir bakış attıktan sonra, suçluluk duygusunun birincil nesneyle ambivalent (ikircikli) bir ilişkiden dolayı ve utanmanın ise üçüncü kişi tarafından görülmekle ortaya çıkan duygular olduğunu betimleyeceğiz. Devamında, OKB’nin psikodinamik terapisi bağlamında aktüel bir araştırma örneğinde utanma ve suçluluk duygularının tanısal evredeki rollerini sunacağız.
23/03/2021

Paranoid-Şizoid ve Depresif Konum Psikoterapi Sürecinde Değişen İşlev Düzeyleri

Yaşamın ilk ikinci, en geç dördüncü ayına kadar paranoid-şizoid konum normal bir gelişim evresidir. Normal psişik gelişimde, paranoid-şizoid evre, giderek yerini depresif konuma bırakır. Normal koşullar altında paranoid-şizoid evre varlığını sürdürmeye devam eder ya da bu organizasyon formuna bir regresyon vasıtasıyla geri döner.
09/03/2021

Kastre Edici Anneyle Kısmi Özdeşleşmenin Korunağında Erkekliği Kurtarmak

Ofisime, sıklıkla, asli problemi erkeklik üzerine dönen hastalar başvurmaktadır. Bir yandan kendi erkekliklerinde yaralanmışlardır; öte yandan erkeklikleri de açıkça göze çarpmamaktadır. Buradan hareketle aklıma Freud’un bir sözü geldi: “Erkekliği muhafaza etme çabasında (kastrasyon kaygısı), erkekliğe dair her eylemin engellendiği içsel bir direnç mevcuttur”
06/11/2019

Psikanalizde Dürtü Kuramı

Dürtü kuramının psikanaliz açısından birinci derecede önemi bulunmaktadır. Freud tarafından geliştirilen ve defalarca değiştirilen bu kuram, Freud’un üstesinden gelmek zorunda kaldığı birçok sıkıntıya vesile olmuştur.
04/10/2019

Borderline Depresyonun Psikodinamiği

Depresyon, evvelce Freud (1917) tarafından “Yas ve Melankoli”de oldukça çarpıcı bir şekilde açıklanmış olan bir duygu-durum bozukluğudur. Kendisi burada, ana karakteristik olarak acı dolu bir memnuniyetsizlik, dış dünyaya ilginin ortadan kalkması, sevme yetisini kaybetme ve geniş kapsamlı performans düşüklüğünü saymıştır.
04/10/2019

Narsisizm’in Teorisi

Nasisizm konsepti, Freud’un dürtü teorisinin, cinsel dürtüler ve Ego dürtüleri düalizmini içerdiği bir dönemde tasarlanmıştır...